فارسی دوم درس پنجم چوپان راست گو

حجم فایل : 1.3 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 18
بنام خدا فارسی دوم دبستان
درس پنجم : چوپان راست گو در این درس، ماجرای مردی است که صاحب گوسفندان زیادی بود و چوپان درست کاری داشت که او را از کارهای نادرست نهی می کرد اما گوشش بدهکار نبود، تا اینکه روزی سیل گوسفندانش را برد و صاحب گوسفندان به سزای عمل خود رسید. درس در یک نگاه روزگاری- گوسفندان- درست کاری- چوپانی- نگه داری
راست گویی- می دوشید- نصیحت
مزدت- سیل بزرگی- نجات- ناگهان- قطره- وانگهی واژه های مهم درس درست ، نادرست گوش کن و بگو واژه سازی بیاموز و بگو کلمه های زیر را بخوان . حالا تو بگو پیدا کن و بگو سوال 1- کدام دو کلمه مخالف نیستند ؟
الف- آخر≠ اوّل ب-همان≠همین ج- شنید≠ ندید د-بشین≠ نشین

2-کدام کلمه معنی جمع ندارد ؟
الف- گل ها ب- رها ج- حرف ها د- غازها

3- کدام دو کلمه مخالف هستند ؟
الف- صبح،سحر ب-شب،مغرب ج- پایان،شروع د- آغاز،اوّل سوال
4- به کدام کلمه (( ها )) نمی توان اضافه کرد ؟
الف- تنها ب- جواب ج-شب د-کار

5- به کدام کلمه (( ها )) می توان اضافه کرد ؟
الف- سال ب- خود ج- شد د- می فروخت

6- املای کدام کلمه صحیح است ؟
الف- قتره ب- نجاط ج- نصیحت د- ثاحب

1- مخالف کلمات زیر را بنویس .
راست گو≠ گفت≠ ج- شنید≠ د-شب≠

2-کلمات زیر را با (( ها )) جمع بزن.
لبخند ستاره حرف گوسفند

کاردر منزل

3- جاهای خالی را به طور مناسب پرکن.
مردها یعنی .................................... پروانه ها یعنی ...............................
کوچه ها یعنی ...............................

4- با مخالف کلمه های زیر جمله بساز.
نتوانست≠
باخت≠
کاردر منزل
پایان...